Föreningen namn: 
§1. Föreningens firma är Ekonomiska föreningen Björkhagens Bilpool.

Ändamål: 
§2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och ekologiska intressen genom att tillhandahålla och förvalta bilar och andra fordon till föreningens medlemmar.

Säte:
§3. Föreningen har sitt säte i Björk-hagen, Stockholms stad.

Medlems åliggande: 
§4. Som medlem kan antas såväl fysisk som juridisk person. Medlemmen skall betala avgifter (inträdes-, månads- och nyttjaravgifter) enligt föreningens beslut. Föreningen kan delegera beslut om löpande avgifter under verksamhetsåret till styrelsen. Medlem skall vidare vårda och använda föreningens fordon på ett ansvarsfullt sätt enligt de regler som styrelsen fastställer.

Insats: 
§5. Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp, om 600 kr. Insatsen erläggs kontant vid medlemskap. Insatsen återbetalas endast i de fall lagen om ekonomiska föreningar så särskilt stadgar.

Avgång: 
§6. Utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar särskilt stadgar, äger avgång ur föreningen rum vid utgång av det räkenskapsår som infaller näst efter tre månader efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutit eller av annan omständighet som föranlett avgång. I övrigt kan medlem avgå som nyttjare av verksamheten enligt regler.

Uteslutning:
§7. Medlem som inte följer sina åligganden gentemot föreningen eller på annat sätt skadar eller motarbetar föreningen, får uteslutas av styrelsen med omedelbar verkan.

Styrelse: 
§8. Styrelsen väljs av ordinarie årsmöte. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ordinarie ledamöter med lägst två och högst tre ersättande suppleanter. Ordföranden och kassör kan väljas för en tvåårsperiod. Övriga ledamöter och suppleanter väljs för tiden fram till nästkommande ordinarie årsmöte.

Revisorer: 
§9. Ordinarie årsmöte skall välja revisor för samma period som för övriga ledamöter i styrelsen.

Firmateckning: 
§10. Firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser.

Årsredovisning: 
§11. Styrelsen skall lämna sin årsredovisning till revisor tidigast fyra veckor och senast en vecka före ordinarie årsmöte. Vid eventuell uppkommen vinst föres den i ny räkning eller delas ut mellan medlemmarna.

Räkenskapsår: 
§12. Föreningens räkenskapsår skall omfatta ett kalenderår.

Kallelse och andra meddelanden: 
§13. Kallelse sker skriftligen tidigast fyra veckor och senast en vecka före ordinarie årsmöte och senast två veckor före extra årsmöte. Även andra meddelanden till medlemmarna skall ske skriftligen.

Ordinarie årsmöte: 
§14. Ordinarie årsmöte skall avhållas före mars månads utgång och följande ärenden skall förekomma:

– Val av mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare och protokollsjusterare

– Fastställande av röstlängd

– Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret

– Revisionsberättelse

– Frågan om fastställande av balans- och resultaträkning

– Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust

– Avgifter

– Beslut om arvoden

– Motioner

– Val av revisor med suppleant samt val av valberedning

– Övriga ärenden

Motioner: 

§15. Motioner till årsmötet skall inlämnas till styrelsen tidigast fem veckor och senast tre veckor före ordinarie årsmöte.

Likvidation: 
§16. Årsmötet beslutar om likvidation. Beslut om likvidation skall beslutas med 2/3 dels majoritet på två på varandra följande årsmöten.

Upplösning: 
§17. Vid föreningens upplösning skall efter regleringar av ev. fordringar, resterande tillgångar delas lika mellan medlemmarna.

Ändring av stadgar: 
§18. För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 dels majoritet eller den större majoritet som krävs enligt lagen om ekonomiska föreningar.